Reklamacje

Składanie i obsługa reklamacji w Biurze Maklerskim Banku Millennium S.A. - informacje praktyczne.

 1. Reklamacja powinna być złożona przez Klienta niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, co przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy uzupełnić o dane pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację oraz wszystkie istotne informacje, które ułatwią analizę sytuacji, np. data i kwota transakcji, rachunek, na którym transakcje zostały wykonane, a także dokładny opis problemu.
 3. Reklamacje mogą być składane:
  • na piśmie:
   a) osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub w Punkcie Usług Maklerskich,
   b) listownie na adres Biura Maklerskiego ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, z dopiskiem Reklamacje,
  • elektronicznie - za pośrednictwem aplikacji ePromak Plus (dotyczy Klientów, którzy zawarli umowę umożliwiającą składanie dyspozycji za pośrednictwem aplikacji ePromak Plus),
  • ustnie:
   a) podczas wizyty w Punkcie Obsługi Klienta lub w Punkcie Usług Maklerskich – do protokołu przyjęcia reklamacji sporządzanego przez pracownika Punktu Obsługi Klienta lub Punktu Usług Maklerskich,
   b) za pośrednictwem telefonu na nr: +48 (22) 598 26 87; +48 801 601 601; +48 (58) 323 36 10.
 4. Biuro Maklerskie udziela odpowiedzi na reklamację w możliwe najkrótszym terminie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 4, Biuro Maklerskie powiadamia o przyczynach opóźnienia i okolicznościach wymagających dodatkowych wyjaśnień niezbędnych dla rozpatrzenia reklamacji oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. W przypadku nieudzielania przez Biuro Maklerskie odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta będącego osobą fizyczną (konsument), w terminie, o którym mowa w pkt 4 lub 5, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
 7. Biuro Maklerskie udziela odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej (listownie) lub na wniosek Klienta pocztą elektroniczną na wskazany przez Inwestora adres e-mail.
 8. Klient będący konsumentem, może po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w drodze postępowania pozasądowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Ubezpieczonych.
 9. Klient może, w celu rozstrzygnięcia sporu wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.
 10. Klient będący konsumentem, może w zakresie ochrony swoich interesów i praw zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego bądź Powiatowego Rzecznika Konsumenta.