Zasady stosowane przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. przy sporządzaniu dokumentów do celów podatkowych

 • Informacja PIT 8 C jest wystawiana w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Kosztem uzyskania przychodów jest każdy wydatek, który służy uzyskaniu przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (poniesiony w celu uzyskania takiego przychodu). Zatem do kosztów uzyskania przychodów Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. zalicza:
  1. koszt nabycia papieru wartościowego (cena zakupu, wartość z dnia zamiany),
  2. koszt nabycia papieru wartościowego przez spadkodawcę (jeżeli jest znany) w przypadku papierów wartościowych nabytych w drodze dziedziczenia i spadku,
  3. prowizję zapłaconą od transakcji nabycia i prowizję zapłaconą od transakcji zbycia papieru wartościowego, - opłatę za prowadzenie rachunku inwestycyjnego,
  4. koszt konwersji papieru wartościowego,
  5. koszt wykonania warrantów i praw pochodnych,
  6. koszty przeniesienia papierów wartościowych z rachunku na rachunek,
  7. koszt przechowywania papierów wartościowych,

  z zastrzeżeniem, iż w przypadku papierów wartościowych nabytych w drodze darowizny Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. przyjmuje wartość zerową kosztów nabycia takich papierów.

 • Opodatkowaniu podlega zbycie papierów wartościowych począwszy od 01 stycznia 2004 r.
 • Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. wystawia informację PIT-8C w przypadku, gdy podatnik osiągnął przychód z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, wspomniana informacja nie jest sporządzana, jeśli podatnik w danym roku podatkowym osiągnie jedynie przychody niepodlegające opodatkowaniu (to jest dochodów uzyskanych z: odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r., odpłatnego zbycia papierów nabytych przed 1 stycznia 2004 r., realizacji praw wynikających z papierów nabytych przed 1 stycznia 2004 r.) lub poniesie jedynie koszty uzyskania przychodu np. na skutek pobrania przez Biuro Maklerskie z rachunku Klienta regulaminowych opłat.
 • Z uwagi na konieczność ustalania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów z wykorzystaniem metody FIFO Informacja PIT-8C wystawiana jest dla wszystkich rachunków prowadzonych na rzecz Klienta przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. w oparciu o zawartą z Klientem umowę, której zakres obejmuje świadczenie usług lub/i prowadzenie takiego rachunku. Oznacza to, ze informacja PIT-8C nie obejmuje danych dotyczących transakcji dokonanych poza rachunkiem Klienta nawet wówczas, jeśli transakcje te zostały zrealizowane przy udziale Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A.
 • W przypadku sprawdzenia poprawności wystawionej informacji PIT 8C Klient powinien złożyć w POK-u pisemną dyspozycję.