Podstawowe dane

Firma: Bank Millennium S.A., wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba Banku Millennium S.A.: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. (dalej: Biuro Maklerskie) jest wyodrębnioną jednostką Banku Millennium S.A. prowadzącą działalność maklerską.

Dane telekomunikacyjne Biura Maklerskiego: tel. (22) 598 26 00 01.

e-mail Biura Maklerskiego: bm.kancelaria@bankmillennium.pl.